HCI Practicals Slots for First Client Meeting (M1) SS 2018

Each slot is 10 mins. Present HE Plan.


Thu 22 Mar 2018 [08:30-11:00] (Slots S1) T4 Alessa
         Besprechungsraum IICM, D2.21, ID01184
         Inffeldgasse 16c, first floor

08:30 G4-01
08:40 G4-02
08:50 G4-03

09:00 break
09:10 G4-04
09:20 G4-05
09:30 G4-06
09:40 break
09:50 G4-07

10:00 G4-08
10:10 G4-09
10:20 G4-10


Thu 22 Mar 2018 [11:00-13:30] (Slots S2) T2 Mitja
         Besprechungsraum IICM, D2.21, ID01184
         Inffeldgasse 16c, first floor

11:00 G2-01
11:10 G2-02
11:20 G2-03
11:30 break
11:40 G2-04
11:50 G2-05

12:00 G2-06
12:10 break
12:20 G2-07
12:30 G2-08
12:40 G2-09
12:50 G2-10


Thu 22 Mar 2018 [14:00-16:30] (Slots S3) T1 Daniel
         Besprechungsraum IICM, D2.21, ID01184
         Inffeldgasse 16c, first floor

14:00 G1-01
14:10 G1-02
14:20 G1-03
14:30 break
14:40 G1-04
14:50 G1-05

15:00 G1-06
15:10 break
15:20 G1-07
15:30 G1-08
15:40 G1-09
15:50 G1-10


Thu 22 Mar 2018 [13:30-16:00] (Slots S4) T9 Stefan
         Seminarraum IGI, C2.07, IC01074
         Inffeldgasse 16b, 1st floor

13:30 G9-01
13:40 G9-02
13:50 G9-03

14:00 break
14:10 G9-04
14:20 G9-05


Thu 22 Mar 2018 [16:00-18:30] (Slots S5) T6 Michael
         Seminarraum IGI, C2.07, IC01074
         Inffeldgasse 16b, 1st floor

16:00 G6-01
16:10 G6-02
16:20 G6-03
16:30 break
16:40 G6-04
16:50 G6-05

17:00 G6-06
17:10 break
17:20 G6-07
17:30 G6-08
17:40 G6-09
17:50 G6-10


Fri 23 Mar 2018 [08:30-11:00] (Slots S6) T5 Mattia
         Besprechungsraum IICM D2.21, ID01184
         Inffeldgasse 16c, first floor

08:30 G5-01
08:40 G5-02
08:50 G5-03

09:00 break
09:10 G5-04
09:20 G5-05
09:30 G5-06
09:40 break
09:50 G5-07

10:00 G5-08
10:10 G5-09
10:20 G5-10


Fri 23 Mar 2018 [08:30-11:00] (Slots S7) T8 Philipp
         Seminarraum IICM, D1.10, IDEG134
         Inffeldgasse 16c, ground floor

08:30 G8-01
08:40 G8-02
08:50 G8-03

09:00 break
09:10 G8-04
09:20 G8-05
09:30 G8-06
09:40 break
09:50 G8-07

10:00 G8-08
10:10 G8-09
10:20 G8-10


Fri 23 Mar 2018 [11:00-13:30] (Slots S8) T7 Magdalena
         Besprechungsraum IICM D2.21, ID01184
         Inffeldgasse 16c, first floor

11:00 G7-01
11:10 G7-02
11:20 G7-03
11:30 break
11:40 G7-04
11:50 G7-05

12:00 G7-06
12:10 break
12:20 G7-07
12:30 G7-08
12:40 G7-09
12:50 G7-10


Fri 23 Mar 2018 [11:00-13:30] (Slots S9) T3 Patrick
         Seminarraum IICM, D1.10, IDEG134
         Inffeldgasse 16c, ground floor

11:00 G3-01
11:10 G3-02
11:20 G3-03
11:30 break
11:40 G3-04
11:50 G3-05

12:00 G3-06
12:10 break
12:20 G3-07
12:30 G3-08
12:40 G3-09
12:50 G3-10